Return to Article Details การเปรียบเทียบการใช้ตัวแบบอัตรามรณะเพื่อการพยากรณ์อัตรามรณะโดยข้อมูลจากประเทศไทย Download Download PDF