[1]
บุญยัง ป., เสนารัตน์ ศ., พูลประเสริฐ พ., จิรอังกูรสกุล ว. และ วังกุลางกูร ศ. 2018. จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 1 (พ.ค. 2018), 75–79.