[1]
เสนารัตน์ ศ. 2018. โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 2 (พ.ค. 2018), 1–16.