[1]
รุ่งพิทักษ์ไชย ฉ., รักขพันธ์ ล., ทองไชย อ., แก้วอ่อน ส. และ พังสุบรรณ ศ. 2018. ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 2 (พ.ค. 2018), 31–42.