[1]
ชัยวรากรณ์ ส., โรจนสุวรรณ ส. และ ดอเลาะเซ็ง ย. 2018. การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 2 (พ.ค. 2018), 43–52.