[1]
มะดีเย๊าะ น., ปียา ไ. และ สาเฮ๊าะ ส. 2018. ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2, 2 (พ.ค. 2018), 57–65.