[1]
แซ่ตั้ง ว., บุญชู น. และ พูลประเสริฐ พ. 2018. โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 41–48.