[1]
เจ๊ะมะ น., สามะ อ. และ เละนุ๊ น. 2018. การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 49–56.