[1]
ตาเย๊ะ น., สาแรหะ ซ. และ แวกาจิ อ. 2018. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 57–66.