[1]
ยกเชื้อ ธ. 2018. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 79–87.