[1]
โพธิ์นาค เ., คงเจริญ พ. และ พูลประสริฐ พ. 2018. ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 2 (พ.ย. 2018), 101–108.