[1]
ตาเย๊ะ น., ต่วนกาจิ ต. และ อาลี ฮ. 2019. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 54–65.