[1]
สุขพัฒน์ พ., แซ่ตั้ง ว. และ พูลประสริฐ พ. 2019. การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis contaminata และ Diplacodes trivialis. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 8–13.