[1]
จาเอาะ ด., อินตัน ไ. และ เจ๊ะลี อ. 2019. การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 14–18.