[1]
อนันตนุกูลวงศ์ โ., อินตัน ไ., ดาโอ๊ะ น. และ ดอเลาะ ไ. 2019. ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 19–24.