[1]
โตมอญ ช., เพ็ญโพธิ์ ภ., ตันเรือน ก., นาพิรุณ ท., ลิขิตตระการ ณ., D. Torres, J.R. และ พูลประเสริฐ พ. 2019. ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 94–103.