[1]
ฮารน ว. 2020. การเตรียมสารประกอบ Ni–based oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 1 (มิ.ย. 2020), 17–27.