[1]
โกกนุทาภรณ์ ค. 2020. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 1 (มิ.ย. 2020), 1–9.