[1]
เหลืองฐิติกาญจนา ส. และ ทองดอนยอด ค. 2020. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 95–103.