[1]
เสนารัตน์ ศ., สุดทองคง ช., เกษตระทัต เ., มงคลชัยชนะ เ., จิรอังกูรสกุล ว., ภารา ช. และ วงษ์กำแหง ก. 2020. [Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 104–111.