[1]
ทนงการกิจ ห. , กันวะนา ส. และ คงกระพันธ์ ป. 2021. การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ต.ค. 2021), 162–170.