[1]
ราชา ส., ราชา ก. และ หิรัตนพันธุ์ เ. 2020. การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 132–140.