[1]
จิโน ธ. และ สุระวัง ส. 2021. สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 1 (ต.ค. 2021), 1–11.