[1]
สะวะรัตน์ ส., ขาวมี ข. , สีห์ชำนาญธุรกิจ ว., พูนภักดี จ. และ อ่อนทอง จ. 2021. การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 1 (ต.ค. 2021), 29–37.