[1]
ไทยวงษ์ น., คงอินทร์ ส. , อังอัจฉะริยะ อ. และ คเชนทร์ภักดี น. 2021. อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 1 (พ.ย. 2021), 66–74.