[1]
บุญวงศ์ น. และ เอี่ยมเพ็ง ป. 2022. ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 2 (ก.ค. 2022), 28–34.