[1]
หมวดฉิม เ., โด ม. , ฉั่วสุวรรณ ศ. , หมัดอาดัม ส. , ศิริวัฒน์ อ. และ อนุตรพงษ์สกุล ส. 2021. ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ต.ค. 2021), 211–218.