[1]
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บ. 2021. บรรณาธิการแถลง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ก.ค. 2021).