[1]
พิศภักดิ์ ป. 2022. การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 2 (ก.ค. 2022), 43–52.