[1]
คุณสุข ช., นาคเอี่ยม ส. , สุราวุธ เ. และ เอกตาแสง อ. 2022. นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 3 (ธ.ค. 2022), 46–55.