[1]
สภาพพร น. และ ชะอุ่มผล ป. 2022. การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 3 (ธ.ค. 2022), 66–73.