[1]
ดิษฐเจริญ ณ. , นิลละออ ท. , สวนมะลิ ว., จันทร ก. และ ปัญญา ป. 2022. จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 3 (ธ.ค. 2022), 74–84.