[1]
สังข์ทอง จ. และ เพ็งหนู อ. 2023. ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 1 (เม.ย. 2023), 1–9.