[1]
ฤทธิ์มณี ธ. และ คงแก้ว ส. 2023. สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 1 (เม.ย. 2023), 10–18.