[1]
บุญกำเหนิด ธ. , ศิริพัธนะ ช. , เวชสิทธิ์ พ., จิใจ ซ. และ รักมาก น. 2023. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 1 (เม.ย. 2023), 38–49.