[1]
วาริชนันท์ พ. , ศิริวัน ด. และ ดือราแม ส. 2023. ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 2 (ส.ค. 2023), 29–37.