[1]
ภูกำเนิด ย. , โถปั้น ป. , เต็มพร้อม ล. , ภูชาดา ว. และ อาจโยธา ว. 2023. อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 2 (ส.ค. 2023), 1–8.