(1)
บุญยัง ป.; เสนารัตน์ ศ.; พูลประเสริฐ พ.; จิรอังกูรสกุล ว.; วังกุลางกูร ศ. จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus Argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 75-79.