(1)
เสนารัตน์ ศ. โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus Argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 1-16.