(1)
หนูละออง จ.; เปาะอีแต อ.; อาลีมามะ อ. ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 23-30.