(1)
รุ่งพิทักษ์ไชย ฉ.; รักขพันธ์ ล.; ทองไชย อ.; แก้วอ่อน ส.; พังสุบรรณ ศ. ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 31-42.