(1)
ชัยวรากรณ์ ส.; โรจนสุวรรณ ส.; ดอเลาะเซ็ง ย. การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 43-52.