(1)
พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ.; ดอกจันทร์ ภ. การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2018, 2, 29-38.