(1)
สุ่มแช่ม ศ.; โสมาลา ณ.; พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ. มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia Pomona (Fabricius, 1758). YRU J. Sci. Technol. 2018, 2, 43-55.