(1)
มะดีเย๊าะ น.; ปียา ไ.; สาเฮ๊าะ ส. ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ. YRU J. Sci. Technol. 2018, 2, 57-65.