(1)
แซ่ตั้ง ว.; บุญชู น.; พูลประเสริฐ พ. โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 41-48.