(1)
เจ๊ะมะ น.; สามะ อ.; เละนุ๊ น. การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 49-56.