(1)
ตาเย๊ะ น.; สาแรหะ ซ.; แวกาจิ อ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 57-66.