(1)
ยกเชื้อ ธ. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS). YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 79-87.