(1)
โพธิ์นาค เ.; คงเจริญ พ.; พูลประสริฐ พ. ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 101-108.